میزان دیه در سال 1400

نرخ جدید دیه ۱۴۰۰ به صورت کل و جزء به این شرح است: دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰ میلیون تومان

سرفصل های مقاله

نرخ جدید دیه ۱۴۰۰ به صورت کل و جزء به این شرح است:

 

دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان

دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰ میلیون تومان
یک دینار شرعی۴۸۰ هزار تومان
یک درهم شرعی ۴۸ هزار تومان
یک نفر شتر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
یک ده هزارم دیه کامل۴۸ هزار تومان
یک هزارم دیه کامل۴۸۰ هزار تومان
یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
یک دهم درصد ۴۸۰ هزار تومان
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰ هزار تومان
سه دهم درصد دیه کامل یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
چهار دهم درصددیه کاملیک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان
پنج دهم درصد دیه کامل۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
شش دهم درصد دیه کامل۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان
هفت دهم دصد دیه کامل ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان
هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰ تومان
نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰ تومان
یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰ تومان
یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰ تومان
یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰ تومان
یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰ تومان
یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان
یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰ تومان
یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰ تومان
یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰ تومان
یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰ تومان
یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰ تومان
دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان
دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰ تومان
چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان
پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰ تومان
شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان
شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰ تومان
هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰ تومان
هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان
هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰ تومان
نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰ تومان
نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰ تومان
ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان
ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان
چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان
چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان
یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان
ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان
جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
دامغه (ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان
کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰ تومان
دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان
این مقادیر دیه در قانون آمده است و با تصمیم پزشکی قانونی مقداری که قاضی تعیین کند باید بر این اساس پرداخت شود.