بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه درمان انفرادی چیست؟

در راستای حمایت از افرادی که نمی‌توانند تحت نظر سازمان‌های حقوقی به صورت گروهی بیمه تکمیلی درمان را تهیه کنند، بیمه دی اقدام به ارائه طرح بیمه درمان تکمیلی انفرادی (بیمه درمان انفرادی) نموده است.

مطالعه بیشتر